mandag den 2. juli 2012

Ynglehit!

I forbindelse med feltarbejde for min arbejdsgiver Amphi Consult var jeg i fredags på Djursland for at tjekke vandhuller for yngel af bilag IV-padderne Spidssnudet Frø, Stor Vandsalamander og Løgfrø. Her skræmte jeg en Mudderklire op fra et lille næringsfattigt, brunvandet vandhul med udtørrende bredder. Da det stadig er lidt tidligt for arten på returtræk, og fuglen havde fløjet op på klods hold, blev jeg lidt mistænksom. Efter 10 sekunders eftersøgning langs bredden af vandhullet fandt jeg en vadefugle-rede, hvorefter jeg vidste hvad klokken havde slået. Noget så sjældent som et ynglefund af Mudderklire! Jeg vidste, at dette ikke var noget, som bliver registreret i DK hvert år. Derfor skyndte jeg mig at tage et par fotos af reden og fortrak herefter med det samme, således den rugende fuglen hurtigst muligt kunne returnere til æggene.

Ynglelokaliteten, som var et lille vandhul på ca. 600-700 m2.

Reden med fire æg

Sammenligning af størrelsen af reden med kasket.

Lidt senere på dagen besøgte jeg lokaliteten for at få et billede af den voksne fugl på reden og dermed endegyldig dokumentation for ynglefundet, da jeg ikke var sikker på, hvor let det er at adskille reden og æggenes udseende fra andre vadefugles fx Tinksmed. Fuglen kunne relativt let findes på reden, hvorefter jeg brugte et minuts tid på at skyde nogle få dokumentationsfotos af fuglen på reden og samtidig undgå, at fuglen forlod reden.

Mudderklire på rede, Djursland, 29/6-2012

Senere har jeg erfaret, at der formentlig ikke har været sikre ynglefund af Mudderklire i DK siden 1995. Dette ynglefund var såvidt jeg er orienteret i Nørre Halne Grusgrav nord for Aalborg. Samme lokalitet var vist også den lokalitet, hvor arten ynglede ret regelmæssigt i en årrække i 1970'erne samt enkelte gange i 1980'erne.

Veludviklet haletudse af løgfrø med en totallængde på ca. 10 cm. Haletudserne af denne art er notorisk svære at fange, da de er lynhurtige og svømmer væk ved forstyrrelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar